Terugblik Kennissessie: van risicobeheersing naar risicogerichtheid

De derde kennissessie van Veiligheid Oosterhorn vond plaats bij Groningen Seaports in de Eemshaven en ging over risicogericht werken en wat dit vraagt van organisaties. De presentaties werden verzorgd door zelfstandig organisatieadviseur Renee Linck en Teamleider Risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen Piet Tolsma. Dat veiligheid het beste samen georganiseerd kan worden, kwam ijzersterk naar voren: “Samen werken, samen veilig!”

Risico’s zijn steeds lastiger te voorspellen. Zo bleek ook al uit de vorige Kennissessie over cybercriminaliteit, in juni dit jaar. Hoe kunnen we risicogericht werken? En wat is dat eigenlijk: risicogericht werken? Welke kansen biedt de Omgevingswet? Renee Linck leidde de deelnemers langs de antwoorden op deze vragen en wist met pakkende voorbeelden uit te leggen hoe we hier als Veiligheid Oosterhorn mee om kunnen gaan.

Risicogericht werken
“We gaan van risicobeheersing naar risicogerichtheid. Risicogericht werken zou je kunnen zien als een nieuwe manier van denken en doen”, vertelde Renee. ”Waar we eerst risico’s probeerden te beheersen met regels en normen, proberen overheid en bedrijfsleven nu meer samen naar creatieve oplossingen te zoeken vanuit verschillende scenario’s. Steeds meer burgers dragen ook eigen oplossingen aan. Dat is nodig omdat we steeds meer te maken krijgen met onvoorziene risico’s die onzeker zijn. Denk maar aan de nieuwe technologie rond de energietransitie. Risico’s zijn een product van onze samenleving en de complexiteit in de samenleving neemt alleen maar toe. Domino-effecten kunnen dan heel snel ontstaan. Het vraagt dus dat we onderling samenwerken.”

Omgevingswet
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor projecten in de fysieke leefomgeving. 
Denk aan duurzame projecten zoals windmolenparken. Met de nieuwe Omgevingswet wil het
kabinet de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, veiligheid, gezondheid, milieu
natuur beter op elkaar afstemmen en gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven
om hun omgevingsbeleid af te stemmen op behoeften van de samenleving.

Samenwerken in netwerken en co-creëren worden daarbij gestimuleerd vanuit de wet.
En dat biedt interessante kansen en mogelijkheden voor ons netwerk rond ‘Veiligheid Oosterhorn’.

Renee: “Wees actief in diverse coalities, maak afspraken met elkaar over samenwerken.
Zorg voor transparante en digitale processen en werk aan de netwerkcompetenties van je organisatie.
Want juist het werken in een netwerk levert veel op.”

Toch blijkt het werken in netwerken nog niet vanzelfsprekend voor sommige organisaties.
Een van de deelnemers merkte op dat het soms lastig uit te leggen is aan collega’s
wat het nou precies oplevert als je actief bent in een netwerk.
Terwijl alle aanwezigen het erover eens zijn dat samenwerken in een netwerk veel oplevert,
zowel voor jezelf als voor jouw organisatie. Denk aan de kennispositie van de organisatie,
het bundelen van capaciteit en deskundigheid en gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe veiligheidsinitiatieven,
zoals gezamenlijke risico-analyse en dergelijke.

Ook Piet Tolsma benadrukte in zijn presentatie het belang van netwerken. “Dankzij de persoonlijke contacten weet je veel beter wie welke expertise in huis heeft en ook wie welke risico’s draagt. Uiteraard moet hier dan wel open over gesproken worden met elkaar, wil je uiteindelijk ook kunnen anticiperen op risico’s.”

Aan de slag
Na de pauze was het tijd voor een casus, waarin de opgedane kennis toegepast kon worden. Stel, dat er een grootschalige waterstofvoorziening komt op het industrieterrein in Delfzijl, met voldoende megawatt om 300 waterstofbussen te laten rijden. Wat zijn dan daarvan de gevolgen en mogelijke risico’s? Welke partijen zou je betrekken bij de analyse? En hoe organiseer je zoiets? Vragen die zorgden voor interessante gespreksstof en die leidden tot een unanieme conclusie: kennisdeling en communicatie zijn essentieel! Dus: we blijven elkaar opzoeken, om samen kennis te delen, ideeën uit te wisselen en resultaten te boeken.

De Kennissessies zelf zijn daarvan natuurlijk al een mooi voorbeeld! Dit jaar komt er nog eentje: op donderdag 22 november. Houd deze datum alvast vrij!

SAMENWERKENDE PARTNERS