Verkenning Veiligheidsservices

Bedrijven op de Oosterhorn hebben meermaals het idee geopperd van een gezamenlijke servicedienst op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan materialen voor de bedrijfshulpverlening en de primaire brandbestrijding, maar ook aan gezamenlijke opleidingen en de inhuur van gekwalificeerd personeel. Het Chemie Park beschikt weliswaar over een eigen veiligheidsservice, maar de rest van de Oosterhorn niet. Het doel van het project ‘Verkenning Veiligheidsservices’ is om de kenmerken en de haalbaarheid van zo’n Oosterhornbrede veiligheidsservice te onderzoeken.

 

Onderzoek naar de haalbaarheid van een Oosterhornbrede veiligheidsservice

In het laatste kwartaal van 2016 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de kenmerken en haalbaarheid van een Oosterhornbrede veiligheidsservice. Het rapport is eind november opgeleverd en heeft als conclusie: wel samenwerken, niet gezamenlijk organiseren

Aanleiding voor de verkenning was de bijeenkomst Veiligheid Oosterhorn op 9 april 2015 waar door het bedrijfsleven werd aangegeven dat veiligheid is ingebed op inrichtingsniveau, maar dat om meerdere redenen wenselijk is te onderzoeken of veiligheid ook op gebiedsniveau georganiseerd kan worden.

Bedrijven hebben op inrichtingsniveau hun eigen veiligheid georganiseerd: materieel, menskracht en opleidingen. Door opsplitsing van bedrijven is de versnippering vergroot. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat meer voorzieningen dan noodzakelijk voor een groep van bedrijven aanwezig zijn en specialisme ontbreekt. Bedrijven willen graag onderzoeken of dit door het gezamenlijk organiseren van een veiligheidsservice beter, efficiënter en goedkoper kan.

Doelstelling van het project

Voorafgaand aan dit onderzoek zijn vier doelstellingen vastgesteld.

  • Verkennen van draagvlak voor een Gemeenschappelijke Veiligheidsservicedienst op gebieds- of groepsniveau;
  • Vaststellen wat de behoeften en randvoorwaarden zijn bij een Gemeenschappelijke Veiligheidsservice;
  • Vaststellen van de huidige veiligheidsvoorzieningen en menskracht;
  • Advies uitbrengen voor een go of no-go voor fase 2 van dit project: opschalen naar organisatie gemeenschappelijke veiligheidsservice.

Draagvlak voor een gemeenschappelijke veiligheidsservice
Uit het onderzoek is gebleken dat de bedrijven zeker geïnteresseerd zijn in het opzoeken van de gezamenlijkheid. Een deel van de bedrijven wil op veiligheidsgebied graag ontzorgd worden. De behoeften blijken onderling echter zo te verschillen dat het een uitdaging wordt om de gezamenlijkheid op het gebied van een gemeenschappelijke veiligheidsservice te vinden. Bedrijven zijn niet overtuigd dat een gemeenschappelijke veiligheidsservice bijdraagt aan een nog veiliger Oosterhorn. De huidige aanwezige voorzieningen moeten wel beter worden benut.

Uitvoering gemeenschappelijke veiligheidsservice
Door de verschillende belangen en behoeften vanuit de bedrijven wordt het erg lastig om een invulling te geven aan een gemeenschappelijke veiligheidsservice waar ieder bedrijf afzonderlijk zich in kan vinden. Daarmee is er te weinig massa om een veiligheidsservice op Oosterhorn op te richten. Een gemeenschappelijke veiligheidsservice waarbij bedrijven in abonnementsvorm diensten kunnen afnemen lijkt de grootste kans van slagen te hebben. Voor bedrijven is het eenvoudiger om contracten af te sluiten dan om samen een organisatie op te richten die een gemeenschappelijke veiligheidsservice aanbiedt.

Huidige veiligheidsvoorzieningen
Het vaststellen van de huidige veiligheidsvoorzieningen en menskracht is ten dele behaald. Globaal is bekend welke veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn op de Oosterhorn, en of die voorzieningen gedeeld zouden kunnen worden op gebieds- of groepsniveau. In dit stadium van het project is nog niet op detailniveau (o.a. financiën, aantallen betrokken medewerkers en aantallen fysieke veiligheidsmiddelen) gekeken.

Go of no go fase 2: opschalen naar organisatie gemeenschappelijke veiligheidsservice
Opschalen naar het organiseren van een gemeenschappelijke veiligheidsservicedienst heeft geen zin. Er kunnen niet genoeg facetten ondergebracht worden in een gemeenschappelijke veiligheidsservice. De bestaande markt biedt al genoeg services aan, ieder bedrijf heeft andere services nodig en een gemeenschappelijke veiligheidsservice is hier niet direct een aanvulling op.

Op dit moment wordt daarom geen go gegeven voor fase 2.

"Verbeteren van afstemming en coördinatie“
Voor bedrijven is veiligheid een voortdurend punt van aandacht. In de eerste plaats is dat een verantwoordelijkheid voor het bedrijf, maar ook overheden spelen hierin een belangrijke rol. Ook vanuit economisch perspectief is veiligheid van groot belang. Een incident kan effecten hebben op de reputatie van bedrijven en op de regio. Met het actieprogramma hebben we ons de vraag gesteld hoe we het nog beter kunnen doen. De winst zit in de gezamenlijkheid, bijvoorbeeld in het verbeteren van kennis, afstemming en coördinatie. Veiligheid gaat nu eenmaal verder dan de grenzen van je eigen terrein.

Cor Zijderveld
Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta

SAMENWERKENDE PARTNERS